รายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเรียบร้อยแล้ว
ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน หมายเหตุ
1
นางสาววิลาวัลย์ วิโค เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน โนนแดงวิทยาคม
2
นางสาวณัชชา พันธ์ชมภู ครู โนนแดงวิทยาคม
3
นางกาญจนา อนุรักษ์รัศมี ครู โนนราษีวิทยา
4
นางณัฏฐากร วัฒนสันติพงศ์ ีครู โนนราษีวิทยา
5
นางสาวสีเสนซุย ฤดีพิมล ธุรการ โกสุมวิทยาสรรค์
6
นางสาวอรุณี รัตนวิจิตร ครู โกสุมวิทยาสรรค์
7
นางสาวดวงใจ คะเชนมาตย์ ครู คศ.2 แกดำวิทยาคาร
8
นายชาญณรงค์ ไชยชุม ครูธุรการ แกดำวิทยาคาร
9
นางสาวนิภารัตน์ อรรคพงษ์ ธุรการ เชียงยืนพิทยาคม
10
นางสาวกุสุมา วิสัย ครูธุรการ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
11
นางสุนทรี มูลไธสง ครูพี่เลี้ยงฯ เขวาใหญ่พิทยาสรรค์
12
นางสาวบุญกาล ภูด่านงัว เจ้าหน้าที่ธุการ หนองม่วงวิทยาคาร
13
นางสาวชุติมา สอนเสนา ครู ค.ศ.1 หนองม่วงวิทยาคาร
14
นางสาวปฐมาพร ศรีอุดม ธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
15
นางสาวฌ่อผกาฟ้า จันทรพงษ์โภคิน ครู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
16
นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26
17
นางสาวพจนีย์ จันทวฤทธิ์ ธุรการ สารคามพิทยาคม
18
นายนวศาสตร์ เพชรโรจน์ ครูธุรการ วาปีปทุม
19
นางอริศรา ภูคำกอง ครู วังยาวศึกษาวิทย์
20
นางสาวรัตนา พยุหะ - ยางวิทยาคม
21
นางสาวรัตนา พยุหะ เจ้าหน้าที่ธุรการ ยางวิทยาคม
22
นางลัดดาวัลย์ ปลื้มปรีดี ครูธุรการ มิตรภาพ
23
นางจันทนา แรมจบก ครู มหาวิชานุกูล
24
นายอุทิศ วงษาสืบ ครูธุรการ มหาวิชานุกูล
25
นางสาวจารุวรรณ สิทธิจันทร์ ครูธุรการ มหาชัยพิทยาคาร
26
นางเกศรินทร์ วงศ์พิมพ์ ครู มหาชัยพิทยาคาร
27
นายสมชาย ยมรัตน์ รองผู้อำนวยการ พยัคฆภูมิวิทยาคาร
28
นางสาววัชรา ภาคำเคน ครู พยัคฆภูมิวิทยาคาร
29
นางสาวนฤมล บุญตรา เจ้าหน้าที่ธุรการ ผดุงนารี
30
นางสาววิมล พัฒนเพ็ญ พนักงานราชการ ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
31
นางปราณี นาสิงห์ขันธ์ ครู บรบือวิทยาคาร
32
นางสาวประภาพร ปานพรม เจ้าหน้าที่ธุรการ บรบือวิทยาคาร
33
นางสาวพยอม แก้วโยธา ครู บรบือ
34
นางวรีรัตน์ ชนะบุญ ครู บรบือ
35
นางสาวศรัญญา สีสมบัติ ครูผู้ช่วย นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
36
นายประยูร พลสีหา ธุรการ นาโพธิ์พิทยาสรรพ์
37
นางสาวนารี ศร๊ธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นาเชือกพิทยาสรรค์
38
นางสาวนารี ศรีธรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ นาเชือกพิทยาสรรค์
39
นางสาวนงลักษณ์ วงจักร เจ้าหน้าที่ธุรการ นาภูพิทยาคม
40
นางสาวมลฤดี บุบผามาลา เจ้าหน้าที่ธุรการ นาดูนประชาสรรพ์
41
นางนุชจรินทร์ สัตย์สุขยิ่ง รองผู้อำนวยการ นาดูนประชาสรรพ์
42
นายกฤษณะพงศ์ สงคง ครูธุรการ ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
43
นายนิพนธ์ ยศดา ผู้บริหาร ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์
44
นางสาวปาริชาติ โนนสุวรรณ ครูธุรการ ชื่นชมพิทยาคาร
45
นายทนุวงศ์ ไชยะดา ครู กุดรังประชาสรรค์
46
นางกัญชลีพร ยอดเพชร ครู กันทรวิชัย
47
นางสาวนิภาภรณ์ เหล่าสมบัติ ครูธุรการ กันทรวิชัย
48
นางสาวนภารัตน์ พันธุ์วิเศษ - 1
49
1JimmiXS hPbtadGAJXeLCe rVJwicTIsEZrSIRQ 1
50
1JimmiXS qkRzJOJZCOydWTkJ dlpNLtGvcBYIkBBw 1
51
1JimmiXS HzTUIwepSjHt CRDyAltjHZvJb 1
52
1JimmiXS hgRWAiionnci IFOugnOEleFDFnYyHyv 1
53
1JimmiXS weGHJIPBGo fFmMDTADSLVk 1
54
1JimmiXS SmqXftsbrNSlOeS ZIGSfGLUhTvFGSV 1
55
1JimmiXS SvVmOlsXfzwFKW goGTnJMRZZ 1
56
1JimmiXS BtihbwWzUZBn wLmJfWLDKJJOOGWw 1
57
1JimmiXS sRlEGaxmDmwFyz EEmXRjSKLHuwMvoxH 1
58
1Barnypok gORFOpBgNYtxcxaW mFqjiNNBBj 1
59
1Barnypok TkopfcJgmBgkwn aUcfbpMlhnutRifwVUQ 1
60
1Barnypok EMniKQcBdXjltwT KfiCnAvZPUFiWU 1
61
1JimmiXzSw kaNgwMGjpKptCjz XQUtTjXdScnYc 1
62
1JimmiXzSq PiEiNwoVHmdsOfBXBVA GlsefqBzBSMpGf 1
63
1Barnypok uIISNICppIwLxoh rrbMfWWdOrC 1
64
1JimmiNi kJFOvrqxvYrILLmBJA kiwjVkXDkMoZ 1
65
1JimmiNi rcRlfKidCd OiIhjaIgXMaWi 1
66
1GoldenTabs wKVCDnSCxWAyjrvTFSO ZOnpeBbemmJPYGxxROH 1
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95